இதை குடித்து தூங்கி எழும்போது உடல் எடை குறையும் | Yogam | யோகம்