அவசர காலத்தில் (மயக்கம்) பயன்படுத்தும் அற்புத புள்ளி / Yogam | யோகம்