இந்த வர்மா புள்ளியை அழுத்திவிட்டால் போதும் வெயிலிலும் சுறுசுறுப்பாக இருக...