மூலாதார சக்கரம் வாழ்க்கையை எப்படி நிர்னயிக்கிறது / Moolathara Chakra in Life / Yogam