இப்படி செய்தால் 5 நிமிடத்தில் கெண்டைக்கால் தசை பிடித்தல் குணமாகும் / Yog...