தினமும் இப்படி செய்து வந்தால் உடலில் வலியே lifeல வராது / Yogi Chandilyan...