இந்த சக்ரம் நம்மை எப்போதும் பூரிப்பாக வைத்திருக்கும் / Manipura Chakra ...