இப்படி சொகுசாய் உட்கார்ந்து தொப்பையும் Side பகுதியும் குறைக்கலாம் / Yoga...