21 நாட்கள் இந்த நேரத்தில் எழுந்தால் வாழ்நாள் நீடிக்கும் நோயே நெருங்காது ...