பிறப்பின் மகா ரகசியத்தை காட்டி பேரானந்தத்தை கொடுக்கும் 6வது சக்ரா /Yogam...