வியக்கவைக்கும் பேச்சு / கிராமத்தில்தான் அதிக ஆரோக்கியம் இருக்கிறது / Yog...