அடடா இதுக்கு இதுதான் விளக்கமா / Abbreviation / Medhai / மேதை