இதை மட்டும் சரியாக செய்தால் கெட்ட சக்திகளே நம்மை அணுகாது / Dr.Meenakshi....