எதையும் சாதிக்க வைக்கும் மாய கற்களின் மந்திர சக்திகள் / Dr.Meenakshi.A /...