உடல் கழிவுகள், கெட்ட சக்திகளை வெளியேற்றும் ஆதிகால சூட்சமம் / Removing Ba...