இந்த உன்னதமான ஆசனம் அனைத்து இனைப்புகளிலும் ஏற்படும் வலியை நீக்கும் / Yog...