எல்லாவற்றிலுமிருந்து நம்மை பத்திரமாய் பாதுகாக்கும் வார்த்தை கவசம் / மந்த...