ஆடி அம்மாவாசையில் சக்திவாய்ந்த தீக்சை / Dr.Meenakshi.A / Yogam | யோகம்