ஒருமுறையாவது இதை பார்த்தால் சர்க்கரை நோய் பற்றிய பயம் Lifeல வராது / Dr.R...