இந்த மந்திர மொழியை சொன்னாலே போதும் வரவேண்டிய பணம் செல்வ தடை நீங்கும் /Yo...