நம் உடலின் இறந்த செல்களை குணப்படுத்தும் சீம்பால் / Yogam | யோகம்