நம் ஆராவை சக்திவாய்ந்ததாக மாற்றலாம் / Dr.A.Meenakshi / Yogam | யோகம்