இவர் சொல்வதை ஒரு முறையாவது கேளுங்கள் பெற்றோர்களே / Yogam | யோகம்