கடன் முழுமையாக தீர இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் பண்ணுனாலே போதும் Yogam | யோகம்