குடலை இப்படி கழுவினால் வாழ்க்கைல நோயே வராது / Yogam | யோகம்