3 நிமிடத்தில் 3 புள்ளிகளை அழுத்தி இந்த பாட்டியின் BP யை குணமாக்கும் அற்ப...