வீட்டின் 4 மூலையிலும் இதை வைத்தால் காய் நிறைய பணம் / Yogam | யோகம்