நினைத்ததை அப்படியே நடத்தும் ஸ்வஸ்ட்டிக் விளக்கை இப்படித்தான் வைக்கணும் /...