வாழ்நாள் முழுவதும் இளமையாக இருக்கனும்னா ஒரு முறை இவர் சொல்வதை கேளுங்க...