தடையின்றி பணம் குவிய பன்னீரும், பச்சைக் கற்பூரமும் / Maha Mandiram Shree...