இந்த 21 முறை அறிய பயிற்சி செய்தாலே போதும் நமது அறிவை அற்புதமாய் கூட்டும்...