29 டிசம்பர் மீனாட்சி அம்மாவின் ரெய்கி ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் பெங்களூரில...