மூக்கில் மிளகை இப்படி சுவாசித்தால் போதும் பயம் பதட்டத்திலிருந்து முழுமை...