இந்த சூடு சிகிச்சையில் காணாமல் போகிறது சளி சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களு...