மந்திரங்களை இந்தனை முறை ஏன் சொல்ல வேண்டும் அதன் இரகசியம் என்ன ? Dr.Meena...