பெண்களே ! இந்த அரிசியின் கஞ்சி குடித்து வந்தாலே போதும் கர்பப்பை, periods...