இப்படியும் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கலாம் / Yogam | யோகம்