கண் கண்ணாடியை கழற்றி வீச வைக்கும் இந்த அரிசியோடு கஞ்சி / Yogam | யோகம்