இந்த வர்மா புள்ளிகள் இருக்க மூட்டு வலிக்கு இனி கவலையே வேண்டாம் / Yogam |...