இதை தினமும் 10தே நிமிடம் செய்தால் போதும்ங்க lifeல உடலில் கழிவுகளே வராது ...