தினமும் 4 வேளை இந்த மலர் மருந்துகளை சாப்பிட்டு உடல் எடையை நோகாமல் குறைக...