48 நாளில் இந்த பஞ்ச கவ்யா விளக்கு செய்யும் அற்புதங்களை மறக்காம பாருங்க ச...