5தே விரல்களில் அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கும் சக்தி வாய்ந்த நாடி மருத்து...