விளக்கேற்றினால் ஒவ்வொரு அம்மாவாசை பொர்ணமிக்கும் இவ்வளவு மகிமை கிடைக்கும...