தலையில் அடிபட்டால் அலட்சியமாயிருக்காதீர் இந்த வர்மா புள்ளிகளை உடனே தூண்ட...