தினமும் இந்த மூச்சு பயிற்சியை இப்படி செய்தால் நினைத்தது துல்லியமாய் நடக...