இந்த மூச்சு பயிற்சியோட சில வீட்டு வைத்தியம் போதும் கோரனோ காய்ச்சல் நம்ம...