இந்த மாதிரி எழுதினாலே போதும் பணம் குமியும் கடன் முழுமையாக தீரும் Yogam ...