சர்க்கரை நோயே வராமல் தடுக்கும் , வந்தாலும் சரி செய்யும் ஒரே மந்திர புள்ள...