உணவே இல்லாமல் எந்த நோயும் வராமல் தடுக்கும் வினோத மருத்துவம் / காற்றேரியன...